Tag Archives: การพัฒนาโปรแกรม

Knowledge

วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle)

วงจร SDLC  เป็นขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมหรือระบบสารสนเทศ มีขั้นตอนด้วยกันดังนี้

1. Planning ขั้นตอนของการวางแผน

1.1 วางแผนพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

1.2 เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาหรือความต้องการ

1.3 วางแผนในเรื่องของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา

1.4 กำหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามาพัฒนาระบบ

2. Analysis ขั้นตอนการวิเคราะห์การทำระบบ

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาระบบขึ้น รวมทั้งระบบจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่

2.2 ศึกษาการทำงานของระบบและศึกษาว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการได้หรือไม่

3. Design ขั้นตอนในการออกแบบระบบ

3.1 ดำเนินการพัฒนารายละเอียดของระบบทั้งหมด

3.2 ตรวจสอบ Hardware และ Software ของระบบ

4. Implement ขั้นตอนของการนำระบบไปใช้

4.1 การพัฒนาระบบ

4.2 การทดสอบระบบที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว

4.3 ทำการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ใช้

4.4 การเปลี่ยนระบบจากเดิมเป็นระบบใหม่

5. Support ขั้นตอนของการสนับสนุน

5.1 พิจารณาสิ่งที่ต้องทำหลังจากติดตั้งระบบเรียบร้อย

5.2 หาข้อผิดพลาดและแก้ไข

5.3 คอยตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

  • Tags