Hedge Fund คืออะไร

hedge fund

Hedge Fund คือ กองทุนที่มีหน้าที่บริหารเงินของนักลงทุน โดยมีผู้บริหารกองทุนเป็นผู้ดำเนินการลงทุน เป้าหมายเผื่อแสวงหาผลประโยชน์และผลกำไรที่มหาศาลจากราคาหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เราอาจจะเคยรู้จักกองทุนรวมต่างๆ ในประเทศไทย เช่น กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น เป็นต้น Hedge Fund ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน เพียงแต่ว่า Hedge Fund จะเปิดรับเฉพาะนักลงทุนจริงๆ เท่านั้น คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถลงทุนในกองทุน Hedge Fund ได้ นอกจากนั้นยังมีข้อจำกัด คือ ผู้ลงทุนต้องมีเงินขั้นต่ำ 100,000 เหรียญ จึงจะสามารถลงทุนใน Hedge Fund ได้

One comment

 • patty
  March 2, 2012 - 9:39 pm | Permalink

  ซื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยง แต่เอาตัวเข้าแลกความเสี่ยงเต็มๆ

 • Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  *

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Tags